BIP Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.

BIP Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. - Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Współników należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat;

3. udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;

4. decydowanie o przystąpiniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wyatąpieniu z nich;

5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

6. ustalanie wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej;

7. wyrażanie zgdy na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

8. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości;

9. podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu wysokości kapitału zakładowego Spółki;

10. podejmowanie uchwał dotyczących zmiany umowy Spółki;

11. zwrot dopłat;

12. podejmowanie uchwał dotyczących połaczenia lub rozwiązania Spółki;

13. tworzenie funduszy celowych, rezerwowych, zapasowych oraz innych, które uzna za celowe;

14. rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Współników lub Zarząd.

 

Rada Nadzorcza

 

W skład Rady Nadzorczej Wchodzą:

Marcin Krekora        - przewodniczący 

Rafał Klepin             - członek

Roman Wójcik          - członek

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;

2. coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

3. coroczna ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

4.  coroczna ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku/pokrycia strat;

5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków,

Zarząd.

 

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Maciej Karaś - Prezes Zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
Prezes Zarządu kieruje i zarządza całokształtem działalności Spółki w oparciu o umowę Spółki, kodeks spółek handlowych, Uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz inne obowiązujące przepisy.